تاريخ روز : سه شنبه 02 آبان 1396

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تراكتورسازي ايران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سامانه اطلاع رساني سهامداران (نسخه جدید) راه اندازي شد 

براي ورود و رويت اطلاعات سهامدار

         در محل نام کاربری کد سهامداری خود را وارد کنید و در محل رمز عبور شماره شناسنامه /شماره ثبت خود را وارد کنید.